PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : อัตราค่าโดยสาร / ระเบียบ-ข้อบังคับ ขสมก. 1. [๒๕๔๙/๐๙/๑๔] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร
 2. [๒๕๕๐/๐๑/๑๘] กำหนดอัตราค่าบริการพิเศษ รถโดยสารท่าอากาศยานสุววรณภูมิ
 3. [๒๕๕๐/๐๑/๑๘] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร
 4. [๒๕๕๐/๑๒/๒๗] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร
 5. [๒๕๕๑/๐๘/๑๔] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร ปอ.พ
 6. [๒๕๕๑/๐๖/๑๐] ระเบียบ ขสมก. ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ
 7. [๒๕๕๑/๐๖/๑๐] ระเบียบ ขสมก. ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (แก้ไขครั้งที่ 1)
 8. [๒๕๕๑/๑๑/๐๔] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร
 9. [๒๕๕๒/๐๑/๓๐] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร
 10. [๒๕๕๒/๐๓/๐๕] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสาร
 11. [๒๕๕๒/๐๓/๑๒] ยกเว้นค่าโดยสาร รถโดยสาร
 12. [๒๕๔๒/๐๒/๐๙] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ EURO I และ EURO II
 13. [๒๕๔๒/๐๗/๒๒] กำหนดอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ (ลักษณะพิเศษสำหรับการท่องเที่ยว)
 14. [๒๕๔๓/๑๒/๐๘] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ ครีม-น้ำเงิน
 15. [๒๕๔๗/๐๒/๑๒] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถธรรมดา ครีม-แดง
 16. [๒๕๔๗/๐๖/๒๔] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศ EURO I และ EURO II
 17. [๒๕๔๘/๐๖/๐๒] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง
 18. [๒๕๔๘/๐๘/๒๕] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง
 19. [๒๕๔๙/๐๓/๒๓] ปรับปรุงอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทาง
 20. [๒๕๔๔/๐๒/๒๖] ข้อบังคับ ขสมก. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน ขสมก.
 21. [๒๕๑๙/๐๘/๒๐] พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 22. [๒๕๑๙/๑๒/๓๑] พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ 2)
 23. [๒๕๕๑/๐๓/๒๘] ข้อบังคับ ขสมก. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน ขสมก.
 24. [๒๕๔๔/๐๗/๑๒] ข้อบังคับ ขสมก. ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงาน ขสมก. (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 25. [๒๕๕๖/๐๔/๐๓] กฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
 26. [๒๕๕๗/๐๔/๑๑] กฎกระทรวง กําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร
 27. [๒๕๕๙/๐๑/๑๓] (รวมประกาศขนส่ง) กำหนดฯ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง (GPS)
 28. [๒๕๖๔/๐๕/๒๖] พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับที่ 5)