PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รายชื่อผู้โชคดี โครงการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก. [ปีใหม่ 2554]Th_jung
18/01/11, 19:18
รายชื่อผู้โชคดี โครงการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก.
18 มกราคม 2554

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ สโมสรกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจับรางวัลผู้โชคดีไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดรถให้บริการ “ฟรี” ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา มีประชาชนผู้โชคดีได้รับรางวัลจำนวน 67 ราย ได้แก่

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ภายในประเทศ
สายการบิน แอร์เอเชีย 10 ราย
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 6 ราย
ตั๋วบริษัท ขนส่งจำกัด (บขส.) 20 ราย
รางวัลเงินสด 3,000 บาท 1 ราย
ตั๋วไหว้พระ 9 วัด โครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก. 30 ราย
ซึ่งมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ( ไป - กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. คุณสรวิชญ์ เสคุคมสตถ์ กทม.
2. ด.ญ.ลิวสา อภิชาตวิสุทธ์ จ.ชลบุรี
3. คุณทองดี บุญวงค์ จ.สมุทรปราการ
4. คุณพรรณี เลี่ยนบรรจง กทม
5. คุณภาวิดา วิริมแพพาณิชย์ กทม.
6. คุณชญาน์พักตร์ เพ็ญพรเกษม กทม.
7. คุณกุสุมาลย์ แสวงหาทรัพย์ กทม.
8. คุณจิณณรัตน์ ธนพัตจิรานนท์ กทม.
9. คุณณัฐวรรธน์ ร่มเย็นใจ จ.นนทบุรี
10. คุณยุวดี อรุณศรี จ.ขอนแก่น


รางวัลตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ (ไป- กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รางวัล
1. คุณสุนันทา เชยกาญจน์ จ.นครศรีธรรมราช
2. คุณจิราภรณ์ ขันแจ้ง จ. นนทบุรี

เดินทางไป จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 รางวัล
1. คุณทศพร เงยงามขำ กทม.
2. คุณดีอร ศรีมอ กทม.
3. คุณธวัชชัย รัตนะจินดาวงศ์ กทม.
4. คุณสุภาพร เทอดสิทธิหนศ์ กทม.


รางวัลตั๋วเดินทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
1. คุณวารุณี มงคลสิทธิ์ กทม.
2. คุณจารุพรรณ วงศ์จารุกร กทม.
3. ด.ญ.ซนิดา จันธิราช จ.สมุทรปราการ
4. คุณปราณี วานิชจรัสกิจ กทม.
5. คุณจรูญ ผึ้งไผ่ จ.สมุทรปราการ
6. คุณวันพิน หมายราบรื่น กทม.
7. คุณจิตราวรรณ แก้วสกุล จ. นนทบุรี
8. คุณสิริ แก้วอบเชย จ .สมุทรปราการ
9. คุณเขียน ดาทอง กทม.
10. คุณเพราเพ็ญ รัตนดี จ.ร้อยเอ็ด
11. คุณแสนสุข อินตาคือ จ.เชียงราย
12. คุณรัตนา สุขโรจน์ จ.สระบุรี
13. คุณอรุณ อำไพวงษ์ จ.ชลบุรี
14. คุณอ้อยทิพย์ ปิติพงศ์พาณิชย์ กทม.
15. คุณวันวิสาข์ อำไพพงษ์ จ.ชลบุรี
16. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม
17. คุณดวงพร ธีระโรจนพงษ์ กทม.
18. คุณนภัทร ฤทธิ์ดำรงค์ จ.สมุทรปราการ
19. คุณอัสมา แซ่ตั๋น322/374 กทม.
20. คุณจงสฤษดิ์ ดิษาภิรมย์ กทม.


รางวัลตั๋วท่องเที่ยว โครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการ ขสมก. จำนวน 30 รางวัล ได้แก่

1. คุณอติพร จิตรพิรุฬห์ จ.ปทุมธานี
2. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม.
3. คุณเสาวรัก บุญสันไพศาล จ.ชลบุรี
4. คุณสิธิสุดา สุจริยานุรักษ์ กทม.
5. คุณดวงดาว จันทราวดี กทม.
6. คุณลิขิต บุญครอบ จ.พระนครศรีอยุธยา
7. คุณปัทมา กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
8. คุณศุภนิดา วินทะชัย กทม.
9. คุณผ่องศรี โอเงิน กทม.
10. คุณชัยรัตน์ กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
11. คุณธัญลักษณ์ พรรณศิริพล กทม.
12. คุณสุธาทิพย์ ขวัญยืนกทม.
13. คุณสุวิมล กุลวัฒนาพร กทม.
14. คุณวีณา พฤกษพลาศษัย กทม
15. คุณวัชรินทร์ ปอประสิทธิ์ กทม.
16. คุณบุญช่วย จันทร์ประภาพ กทม.
17. คุณวิไลรัตน์ เทอดสิทธิพงศ์ กทม.
18. ด.ช.อภิมุข สง่าวงศ์ จ.สมุทรปราการ
19. คุณปนัดดา ศรีปะทุมรักษ์ กทม.
20. คุณณัฐนิชา บุตรพรม กทม.
21. ด.ญ.สุวรัตน์ นาถไธสงค์ กทม.
22. คุณสาคร เห็นสะ กทม .
23. คุณเจริญศรี แซ่ย่อง กทม.
24. คุณพรพิมล อยู่เอม จ.ปทุมธานี
25. คุณจันทนา ศิริโสภสพงษ์ กทม.
26. ด.ช.ภาณุ ชินรัมย์ กทม
27. คุณมยุรี นาคธรรมาภรณ์ กทม
28. คุณเดือน บุญมี จ.สุรินทร์
29. คุณสุรีย์รัตน์ แสงภูเขีย จ.ปทุมธานี
30. คุณนวลพรรณ ลายสังข์ กทม.


สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์นำผู้ติดตามร่วมเดินทางได้จำนวน 1 คน

การรับรางวัล
กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. เลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. โทรศัพท์หมายเลข 0 2246 0973 ทุกวันในเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข 184 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=118

T.B.S.
19/01/11, 00:35
มีคนได้รางวัล ซ้อนกัน 2 รางวัล ด้วยแฮะ

Tar_Tanarat
19/01/11, 06:47
เด็กได้เยอะแฮะ :''HenHen3:

Basbus66
19/01/11, 11:01
รายชื่อผู้โชคดี โครงการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก.
18 มกราคม 2554

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ สโมสรกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจับรางวัลผู้โชคดีไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดรถให้บริการ “ฟรี” ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา มีประชาชนผู้โชคดีได้รับรางวัลจำนวน 67 ราย ได้แก่

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ภายในประเทศ
สายการบิน แอร์เอเชีย 10 ราย
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 6 ราย
ตั๋วบริษัท ขนส่งจำกัด (บขส.) 20 ราย
รางวัลเงินสด 3,000 บาท 1 ราย
ตั๋วไหว้พระ 9 วัด โครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก. 30 ราย
ซึ่งมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ( ไป - กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. คุณสรวิชญ์ เสคุคมสตถ์ กทม.
2. ด.ญ.ลิวสา อภิชาตวิสุทธ์ จ.ชลบุรี
3. คุณทองดี บุญวงค์ จ.สมุทรปราการ
4. คุณพรรณี เลี่ยนบรรจง กทม
5. คุณภาวิดา วิริมแพพาณิชย์ กทม.
6. คุณชญาน์พักตร์ เพ็ญพรเกษม กทม.
7. คุณกุสุมาลย์ แสวงหาทรัพย์ กทม.
8. คุณจิณณรัตน์ ธนพัตจิรานนท์ กทม.
9. คุณณัฐวรรธน์ ร่มเย็นใจ จ.นนทบุรี
10. คุณยุวดี อรุณศรี จ.ขอนแก่น


รางวัลตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ (ไป- กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รางวัล
1. คุณสุนันทา เชยกาญจน์ จ.นครศรีธรรมราช
2. คุณจิราภรณ์ ขันแจ้ง จ. นนทบุรี

เดินทางไป จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 รางวัล
1. คุณทศพร เงยงามขำ กทม.
2. คุณดีอร ศรีมอ กทม.
3. คุณธวัชชัย รัตนะจินดาวงศ์ กทม.
4. คุณสุภาพร เทอดสิทธิหนศ์ กทม.


รางวัลตั๋วเดินทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
1. คุณวารุณี มงคลสิทธิ์ กทม.
2. คุณจารุพรรณ วงศ์จารุกร กทม.
3. ด.ญ.ซนิดา จันธิราช จ.สมุทรปราการ
4. คุณปราณี วานิชจรัสกิจ กทม.
5. คุณจรูญ ผึ้งไผ่ จ.สมุทรปราการ
6. คุณวันพิน หมายราบรื่น กทม.
7. คุณจิตราวรรณ แก้วสกุล จ. นนทบุรี
8. คุณสิริ แก้วอบเชย จ .สมุทรปราการ
9. คุณเขียน ดาทอง กทม.
10. คุณเพราเพ็ญ รัตนดี จ.ร้อยเอ็ด
11. คุณแสนสุข อินตาคือ จ.เชียงราย
12. คุณรัตนา สุขโรจน์ จ.สระบุรี
13. คุณอรุณ อำไพวงษ์ จ.ชลบุรี
14. คุณอ้อยทิพย์ ปิติพงศ์พาณิชย์ กทม.
15. คุณวันวิสาข์ อำไพพงษ์ จ.ชลบุรี ญาติฝ่ายไหนของศิริพร อำไพพงษ์เนี่ย
16. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม. <<คนนี้
17. คุณดวงพร ธีระโรจนพงษ์ กทม.
18. คุณนภัทร ฤทธิ์ดำรงค์ จ.สมุทรปราการ
19. คุณอัสมา แซ่ตั๋น322/374 กทม.
20. คุณจงสฤษดิ์ ดิษาภิรมย์ กทม.


รางวัลตั๋วท่องเที่ยว โครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการ ขสมก. จำนวน 30 รางวัล ได้แก่

1. คุณอติพร จิตรพิรุฬห์ จ.ปทุมธานี
2. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม. <<คนนี้
3. คุณเสาวรัก บุญสันไพศาล จ.ชลบุรี
4. คุณสิธิสุดา สุจริยานุรักษ์ กทม.
5. คุณดวงดาว จันทราวดี กทม.
6. คุณลิขิต บุญครอบ จ.พระนครศรีอยุธยา
7. คุณปัทมา กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
8. คุณศุภนิดา วินทะชัย กทม.
9. คุณผ่องศรี โอเงิน กทม.
10. คุณชัยรัตน์ กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
11. คุณธัญลักษณ์ พรรณศิริพล กทม.
12. คุณสุธาทิพย์ ขวัญยืนกทม.
13. คุณสุวิมล กุลวัฒนาพร กทม.
14. คุณวีณา พฤกษพลาศษัย กทม
15. คุณวัชรินทร์ ปอประสิทธิ์ กทม.
16. คุณบุญช่วย จันทร์ประภาพ กทม.
17. คุณวิไลรัตน์ เทอดสิทธิพงศ์ กทม.
18. ด.ช.อภิมุข สง่าวงศ์ จ.สมุทรปราการ
19. คุณปนัดดา ศรีปะทุมรักษ์ กทม.
20. คุณณัฐนิชา บุตรพรม กทม.
21. ด.ญ.สุวรัตน์ นาถไธสงค์ กทม.
22. คุณสาคร เห็นสะ กทม .
23. คุณเจริญศรี แซ่ย่อง กทม.
24. คุณพรพิมล อยู่เอม จ.ปทุมธานี
25. คุณจันทนา ศิริโสภสพงษ์ กทม.
26. ด.ช.ภาณุ ชินรัมย์ กทม
27. คุณมยุรี นาคธรรมาภรณ์ กทม
28. คุณเดือน บุญมี จ.สุรินทร์
29. คุณสุรีย์รัตน์ แสงภูเขีย จ.ปทุมธานี
30. คุณนวลพรรณ ลายสังข์ กทม.


สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์นำผู้ติดตามร่วมเดินทางได้จำนวน 1 คน

การรับรางวัล
กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. เลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. โทรศัพท์หมายเลข 0 2246 0973 ทุกวันในเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข 184 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=118

มีคนนามสุกลเดียวกันด้วยเว้ยเฮ้ย !! แถมได้ 2 รางวัลซ้อนอีกต่างหาก

ปล.ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใคร

คนพเนจร
19/01/11, 18:37
อด!!!:''Cry2: 55+ ในบอร์ดนี้มีใครได้มั้ยครับ?:''HaHa1:

coderock
23/01/11, 19:11
งานนี้เค้าดีใจ555+

ติดกับเค้าด้วยเหอๆ

coderock
23/01/11, 19:11
มีคนนามสุกลเดียวกันด้วยเว้ยเฮ้ย !! แถมได้ 2 รางวัลซ้อนอีกต่างหาก

ปล.ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใคร

คนคนนั้นก้ผมเองนี้เเหละ* *

Basbus66
23/01/11, 19:47
คนคนนั้นก้ผมเองนี้เเหละ* *

อ่าวเป็นลูกหลานใครละเนี่ย พี่ก็ ทองศรีจันทร์ นะ ชื่อบาสซะด้วย

coderock
23/01/11, 20:54
รายชื่อผู้โชคดี โครงการไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ กับ ขสมก.
18 มกราคม 2554

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ สโมสรกระทรวงคมนาคม นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานจับรางวัลผู้โชคดีไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดรถให้บริการ “ฟรี” ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา มีประชาชนผู้โชคดีได้รับรางวัลจำนวน 67 ราย ได้แก่

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ภายในประเทศ
สายการบิน แอร์เอเชีย 10 ราย
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 6 ราย
ตั๋วบริษัท ขนส่งจำกัด (บขส.) 20 ราย
รางวัลเงินสด 3,000 บาท 1 ราย
ตั๋วไหว้พระ 9 วัด โครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก. 30 ราย
ซึ่งมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ( ไป - กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. คุณสรวิชญ์ เสคุคมสตถ์ กทม.
2. ด.ญ.ลิวสา อภิชาตวิสุทธ์ จ.ชลบุรี
3. คุณทองดี บุญวงค์ จ.สมุทรปราการ
4. คุณพรรณี เลี่ยนบรรจง กทม
5. คุณภาวิดา วิริมแพพาณิชย์ กทม.
6. คุณชญาน์พักตร์ เพ็ญพรเกษม กทม.
7. คุณกุสุมาลย์ แสวงหาทรัพย์ กทม.
8. คุณจิณณรัตน์ ธนพัตจิรานนท์ กทม.
9. คุณณัฐวรรธน์ ร่มเย็นใจ จ.นนทบุรี
10. คุณยุวดี อรุณศรี จ.ขอนแก่น


รางวัลตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ (ไป- กลับ ภายในประเทศ ) จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

เดินทางไป จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รางวัล
1. คุณสุนันทา เชยกาญจน์ จ.นครศรีธรรมราช
2. คุณจิราภรณ์ ขันแจ้ง จ. นนทบุรี

เดินทางไป จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 รางวัล
1. คุณทศพร เงยงามขำ กทม.
2. คุณดีอร ศรีมอ กทม.
3. คุณธวัชชัย รัตนะจินดาวงศ์ กทม.
4. คุณสุภาพร เทอดสิทธิหนศ์ กทม.


รางวัลตั๋วเดินทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
1. คุณวารุณี มงคลสิทธิ์ กทม.
2. คุณจารุพรรณ วงศ์จารุกร กทม.
3. ด.ญ.ซนิดา จันธิราช จ.สมุทรปราการ
4. คุณปราณี วานิชจรัสกิจ กทม.
5. คุณจรูญ ผึ้งไผ่ จ.สมุทรปราการ
6. คุณวันพิน หมายราบรื่น กทม.
7. คุณจิตราวรรณ แก้วสกุล จ. นนทบุรี
8. คุณสิริ แก้วอบเชย จ .สมุทรปราการ
9. คุณเขียน ดาทอง กทม.
10. คุณเพราเพ็ญ รัตนดี จ.ร้อยเอ็ด
11. คุณแสนสุข อินตาคือ จ.เชียงราย
12. คุณรัตนา สุขโรจน์ จ.สระบุรี
13. คุณอรุณ อำไพวงษ์ จ.ชลบุรี
14. คุณอ้อยทิพย์ ปิติพงศ์พาณิชย์ กทม.
15. คุณวันวิสาข์ อำไพพงษ์ จ.ชลบุรี
16. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม
17. คุณดวงพร ธีระโรจนพงษ์ กทม.
18. คุณนภัทร ฤทธิ์ดำรงค์ จ.สมุทรปราการ
19. คุณอัสมา แซ่ตั๋น322/374 กทม.
20. คุณจงสฤษดิ์ ดิษาภิรมย์ กทม.


รางวัลตั๋วท่องเที่ยว โครงการครอบครัวสุขสันต์ กับบริการ ขสมก. จำนวน 30 รางวัล ได้แก่

1. คุณอติพร จิตรพิรุฬห์ จ.ปทุมธานี
2. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม
3. คุณเสาวรัก บุญสันไพศาล จ.ชลบุรี
4. คุณสิธิสุดา สุจริยานุรักษ์ กทม.
5. คุณดวงดาว จันทราวดี กทม.
6. คุณลิขิต บุญครอบ จ.พระนครศรีอยุธยา
7. คุณปัทมา กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
8. คุณศุภนิดา วินทะชัย กทม.
9. คุณผ่องศรี โอเงิน กทม.
10. คุณชัยรัตน์ กีรติวรากร จ.สมุทรปราการ
11. คุณธัญลักษณ์ พรรณศิริพล กทม.
12. คุณสุธาทิพย์ ขวัญยืนกทม.
13. คุณสุวิมล กุลวัฒนาพร กทม.
14. คุณวีณา พฤกษพลาศษัย กทม
15. คุณวัชรินทร์ ปอประสิทธิ์ กทม.
16. คุณบุญช่วย จันทร์ประภาพ กทม.
17. คุณวิไลรัตน์ เทอดสิทธิพงศ์ กทม.
18. ด.ช.อภิมุข สง่าวงศ์ จ.สมุทรปราการ
19. คุณปนัดดา ศรีปะทุมรักษ์ กทม.
20. คุณณัฐนิชา บุตรพรม กทม.
21. ด.ญ.สุวรัตน์ นาถไธสงค์ กทม.
22. คุณสาคร เห็นสะ กทม .
23. คุณเจริญศรี แซ่ย่อง กทม.
24. คุณพรพิมล อยู่เอม จ.ปทุมธานี
25. คุณจันทนา ศิริโสภสพงษ์ กทม.
26. ด.ช.ภาณุ ชินรัมย์ กทม
27. คุณมยุรี นาคธรรมาภรณ์ กทม
28. คุณเดือน บุญมี จ.สุรินทร์
29. คุณสุรีย์รัตน์ แสงภูเขีย จ.ปทุมธานี
30. คุณนวลพรรณ ลายสังข์ กทม.


สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์นำผู้ติดตามร่วมเดินทางได้จำนวน 1 คน

การรับรางวัล
กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก. เลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. โทรศัพท์หมายเลข 0 2246 0973 ทุกวันในเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลข 184 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=118


2. ด.ช.วรวัตร์ ทองศรีจันทร์ กทม.คนนี้เปลี่ยนเป็น คุณมนัสนันท์ กอบจิรวัฒน์ กทม. น่ะครับ มันซ้ำ เค้ารับได้เเค่รางวัลเดียว เหอๆ

T.B.S.
24/01/11, 23:08
มีคนได้รางวัล ซ้อนกัน 2 รางวัล ด้วยแฮะมีคนนามสุกลเดียวกันด้วยเว้ยเฮ้ย !! แถมได้ 2 รางวัลซ้อนอีกต่างหาก

ปล.ไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใคร


คนคนนั้นก้ผมเองนี้เเหละ* *

อ้าวที่แท้ก็ coderock ในบอร์ดนี้เองเหรอ ผู้โชคดีถูกจับฉลากได้ 2 หนซ้อน คือ สมาชิกบอร์ดนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกล เหอะๆ

billabuzz
30/01/11, 00:16
ที่จับได้ 2 หน เพราะส่งมากกว่า 1 อันหรือเปล่า

FlukebuS
31/01/11, 14:49
อ้าว ไม่มีผมหรอ ฮ่าๆๆ...:''HaHa2: