Bangkokbusclub.com FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก1. คลิก "สมัครสมาชิก" บริเวณมุมบนขวาของหน้าเว็บไซต์


เมื่อคลิกแล้ว จะมีหน้าขึ้นมาตามภาพ
ซึ่งจะมีช่องให้กรอกต่างๆ ดังนี้
2. กรอกชื่อล็อกอินของท่าน ลงใน ช่องหมายเลข 2

3. กรอกรหัสผ่าน ลงใน ช่องหมายเลข 3

4. กรอกอีเมล์ ลงใน ช่องหมายเลข 4

5. กรอกตัวอักษร ตามภาพที่ขึ้นมา ให้ถูกต้อง ลงใน ช่องหมายเลข 5
6. กรณีมีผู้แนะนำเว็บไซต์นี้มา กรุณาใสชื่อล็อกอินในช่องหมายเลข 6 (หากไม่มี ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้)

7. กำหนดเขตเวลาให้ตรงกับประเทศของท่าน ในช่องหมายเลข 7
กรณีประเทศไทย จะเป็น GMT+7 ซึ่งเว็บไซต์ฯ ได้ตั้งเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ให้ข้ามช่องนี้ไปครับ

8. สามารถเลือกที่จะรับอีเมล์แจ้งเตือนจากทีมงาน หรือสมาชิก โดยเลือกกดช่องสี่เหลี่ยมที่ช่องดังกล่าว
9. อ่านกฎระเบียบเบื้องต้นของเว็บไซต์
จากนั้นให้กดช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงที่จะทำตามกฎกติกามารยาทใน Bangkokbusclub.com"

10. คลิก "ทำการลงทะเบียน"
เมื่อทำการลงทะเบียนสำเสร็จ และถูกต้องแล้ว จะมีหน้าขึ้นมาดังภาพ
11. โพสแนะนำตัวท่าน โดยคลิก "แนะนำตัวเอง" เพื่อไปยังกระทู้แนะนำตัว


จากนั้นให้อ่านรายละเอียด และวิธีการต่างๆ ก่อนโพสแนะนำตัวเอง
เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้า จะเจอช่องโพสข้อความ

12. กรอกข้อความแนะนำตัว
13. คลิก "ส่งข้อความแบบรวดเร็ว"


เมื่อโพสเสร็จ ก็จะมีโพสของท่านขึ้นมาในกระทู้แนะนำตัว


จากนั้นให้รอภายใน 1-2 วัน ทางเว็บไซต์ฯ จะทำการอนุมัติสมาชิกแก่ท่าน
เมื่ออนุมัติแล้ว ชื่อล็อกอินของท่านจะเป็นสีฟ้า (จากเดิมสีเทา)
และล็อกอิน Bangkokbusclub จะกด "ถูกใจ" ที่โพสแนะนำตัวของท่านครับ


จากนั้นท่านสามารถรับชม และโพสข้อความในเว็บไซต์ฯ ได้ตามอัธยาศัยครับ

ค้นหาในคู่มือการใช้งาน

  • Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.