ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 2053 (พ.ศ. 2564)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 72 ง
หน้า 44-49 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/072/T_0044.PDF