ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 2022 (พ.ศ. 2564)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 48 ง
หน้า 34 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/048/T_0034.PDF