ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 2128 (พ.ศ. 2564)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 79 ง
หน้า 13-14 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/079/T_0013.PDF