ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 2149 (พ.ศ. 2564)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 95 ง
หน้า 23-24 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/095/T_0023.PDF