ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 31 ง
หน้า 154 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00184567.PDF