ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 16 ง
หน้า 19-23 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/016/19.PDF