ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางาน
ของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง
พ.ศ. 2558


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 9ง
หน้า 4-7 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/009/4.PDF


ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กําหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน
พ.ศ. 2558


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 9ง
หน้า 8 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/009/8.PDF


ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กําหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน
พ.ศ. 2558


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 9ง
หน้า 9-10 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/009/9.PDF