ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 58 ง
หน้า 72 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2542

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/058/72.PDF