ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 125 ง ฉบับพิเศษ
หน้า 34 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/125/34.PDF