ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง





ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 44 ง
หน้า 188 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2548

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00164190.PDF