ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 68 ง
หน้า 149 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169362.PDF