ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 115 ง
หน้า 127-131 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/115/127.PDF