ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 94 ง
หน้า 133-134 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/094/133.PDF