พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2519

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 160
ฉบับพิเศษ หน้า 14-16 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2519

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/160/14.PDF