ข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฉบับที่ 122
ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2544

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 56 ง
หน้า 71-72 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2544

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/D/056/71.PDF