ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมธุรกิจการค้า

เผื่อไว้ดู-เขียน Chart บางบริษัทที่เป็นญาติ-หุ้นส่วนกันบริษัท 207 เดินรถ จำกัด
1. นายธนะสิทธิ์ วรโชติหิรัญศิริ
2. นายวันชัย กาญจนพสุ
3. นายพรชัย ทองนพเก้า
4. นางยาใจ จิรกอบสกุล


ห้างหุ้นส่วนจำกัด 539 รุ่งเรือง
1. นางกาญจนา สืบวิสัย
2. นายชูเกียรติ วรสันตะติพงษ์
3. นางชุติมา วินิจกุล
4. นางสาวสุขกัญญา วรสันตะติพงษ์
5. นางสาววันทนา ธนิตสราวุฒิ
6. สิบตำรวจเอกนาวี มีสุข
7. นายคมสันต์ วินิจกุล
8. นายเศกสิทธิ์ เจริญสุข
9. นายจำรูญ มานะกำจร


บริษัท กระแสร์เงินยานยนต์ จำกัด (182)
1. นายกัมปนาท กระแสร์ชล
2. นายมนต์อิศรา ลาวัลย์วงษ์


บริษัท กรุงเทพบัสแอร์ทรานปอร์ต จำกัด (17)
1. นายวิทยา เปรมจิตร์
2. นายวิจิตร เปรมจิตร์


บริษัท กรุงเทพไฟว์สตาร์ทรานสปอร์ต จำกัด (89)
1. นางเพ็ชรไพลิน คณารมย์


บริษัท กรุงเทพมหานครขนส่ง จำกัด
1. นายปรีดิ์ วังศกาญจน์
2. นายผิน ภรรณพาดิพงศ์
3. นายวิวัฒน์ ปลั่งพงษ์พันธ์
4. นางวัลลภา เมธิสริยพงศ์
5. นายวิชาญ พงษ์เลื่องธรรม
6. นางสมใจ สุภีกิตย์


บริษัท กรุงเทพรถร่วมบริการ จำกัด (146 149)
1. นางสาวฐิตารีย์ ถิระเรืองสิทธิ์
2. นายปรีดิ์ วังศกาญจน์
3. นายสิริพรชัย วังศกาญจน์
4. นายพรรษ วังศกาญจน์


บริษัท กลุ่ม 39 เดินรถ จำกัด (8)
1. นายสุพจน์ รุ่งเจริญ
2. นายกัณฑ์พัฒน รุ่งเจริญ
3. นางจินดา วนิชชานนท์
4. นายธีระชัย จิรกอบสกุล
5. นายสมศักดิ์ คัมภีโรสกุล
6. นางบัญญัติ พันธุมะโอภาส
7. นางจำนงค์ เหลืองอ่อน


บริษัท กำมัชพล จำกัด (28 43 108)
1. นายพิเชษฐ กำมัชพล
2. นางสุวรรณา กำมัชพล
3. นายศุภชัย กำมัชพล
4. นางสาวศุจิกา กำมัชพล


บริษัท กิจภิญโญ จำกัด (ปอ.132)
1. นางดวงทอง บุนนาค
2. นายประวิตร บุรานนท์
3. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร
4. นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ
5. นางสุวิมล สวัสดิ์พาณิชย์


บริษัท กิตติสุนทร จำกัด
1. นายสุรชัย หาญสวัสดิ์


บริษัท เค.พี.พี. ทรานสปอร์ต จำกัด (ปอ.27)
1. นายพีรพล แก้วพุกผา


บริษัท จ.เพชรสุพรรณทรานสปอร์ต จำกัด (92)
1. นายจือ จ้อยศรีเกตุ
2. นายสิรเชษฐ์ จ้อยศรีเกตุ


บริษัท จักรพงษ์ทรานสปอร์ต จำกัด
1. นายสุรชัย หาญสวัสดิ์


บริษัท จิรศักดิ์เดินรถ จำกัด (545)
1. นายจิรศักดิ์ พูนวิไลเลิศ


บริษัท ชัยวิเศษแทร์นสปอท จำกัด (542)
1. นายฉัตรชัย ชัยวิเศษ
2. นายเทิดศักดิ์ โลหะพิพัฒนกุล


บริษัท ซันชายส์บัสเซอร์วิส จำกัด (538 547)
1. นางสาวสมพิศ ศรีวิบูลย์รัตนา
2. นางสาวมณฑิรา ศรีวิบูลย์รัตนา
3. นายธนวัชร์ ศรีวิบูลย์รัตนา


บริษัท ซิตี้บัส จำกัด
1. นายรัชฎา นริสร์กุล


บริษัท ต.มานิตย์การเดินรถ จำกัด (ปอ.7 68)
1. นายมานิตย์ สืบสันติการ
2. นายตุ๊ สืบสันติการ
3. นายมานพ สืบสันติการ


บริษัท ทรัพย์ 888 จำกัด
1. นายประธาน ทรัพย์บุญเรือง
2. นางสาวงามพิศ หุตะพรประเสริฐ
3. นางมยุรี ปิยะอารมณ์รัตน์
4. นายประสิทธิ์ กุลโลหะมงคล
5. นางสาวจินดา คิ้มแหน
6. นางเจริญสม กุลโลหะมงคล
7. นายลาภ ศรีกลชีพ


บริษัท ที อาร์ บี มอเตอร์ จำกัด (14 99)
1. นายบุญส่ง ศรีวิลาศลักษณ์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนครบริการ (545)
1. นางสุภรณ์ นรากรไพจิตร์
2. นายสำเริง นรากรไพจิตร์
3. นายประทีป นรากรไพจิตร์
4. นางสาวอัญชลี นรากรไพจิตร์
5. นางกรภัค สิงหกลางพล


บริษัท เทพนิรมิตขนส่ง จำกัด (92)
1. นายวันชัย พงษ์เลื่องธรรม
2. นางวันเพ็ญ คุปคีตพันธ์
3. นางสาววันพร พงษ์เลื่องธรรม
4. นางวันงาม กองเกตุใหญ่
5. นางสาวจิตติมา พงษ์เลื่องธรรม
6. นางสาวณฐ์ภัชช์ พงษ์เลื่องธรรม


บริษัท ไทยบัสขนส่ง จำกัด (8)
1. นางวัลลภา เมธิสริยพงศ์
2. นางสาวสรีวรรณ เมธิสริยพงศ์
3. นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์
4. นายไพเชษฐ์ เมธิสริยพงศ์
5. นายรัชฎา เมธิสริยพงศ์
6. นางสาวฑิราภรณ์ เมธิสริยพงศ์


บริษัท ไทยเทรลเลอร์ทรานสปอร์ต จำกัด (85)
1. นายมนต์ชัย กสิวิริยะวงศ์
2. นางสาวธิติมา กสิวิริยะวงศ์


บริษัท ธรรมนัสทรานสปอร์ต จำกัด (187)
1. นายนพดล ยอดยา
2. นายบุญชูเกียรติ หวังตระกูลเจริญ


บริษัท ธิติวัชขนส่ง จำกัด
1. นายธิติ เดชชีวะ
2. นางสาวบุญธง สิทธิวงค์


บริษัท นรภัทร์ 2002 จำกัด (48)
1. นายผิน ภรรณพาดิพงศ์
2. นายไพชนม์ ภรรณพาดิพงศ์
3. นายธนสาร ภรรณพาดิพงศ์
4. นางสาวจันทิมา เจริญสิทธิ์
5. นางสาวนฤมล ชูวัฒนะเดช


บริษัท นิธิทัศน์ทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด (69 104 150)
1. นายสมชัย ธรรมมา


บริษัท บริบูรณ์อินฟินิตี้ จำกัด (140)
1. นางสาวศิริกุล สุขคันธรักษ์
2. นายอาจณรงค์ ว่องสรรพการ
3. นางสาวนันท์ณภัส สุขคันธรักษ์


บริษัท บางกอก 118 จำกัด (ปอ.203)
1. นางไพรพร จตุรงคปัญญา
2. นายวีระชัย กาญจนวณิชย์


บริษัท บางกอกยูเนียนเซอร์วิส 524 จำกัด
1. นายสมเกียรติ วรสันตติพงษ์
2. นายศุภโชค วรสันตติพงษ์


บริษัท บี บี ริช (ประเทศไทย) จำกัด (ปอ.35)
1. นายวีระจักร์ ธรรมวงษานันท์


บริษัท บี.ที.ดี. (2001) ขนส่ง จำกัด (74)
1. นางเด่นดวง ทรงศิวิไล
2. นายอวยชัย ตั้งสง่า
3. นายบำรุง ตั้งสง่า
4. นางมนฑกานต์ ตั้งสง่า


บริษัท ไบรท์สตาร์ซัพพลาย (1999) จำกัด (30)
1. นายฐาปนวิทย์ สุรอมรกูล
2. นางสาวสว่างจิต สุรอมรกูล


บริษัท พรพินทรานสปอร์ต จำกัด (ปอ.40)
1. นายอัครพล คลังอัครทรัพย์


บริษัท พรวิวัฒน์เดินรถ จำกัด (28 56)
1. นายวิวัฒน์ ปลั่งพงษ์พันธ์
2. นางพรทิวา ปลั่งพงษ์พันธ์
3. นายเล็ก ปลั่งพงษ์พันธ์
4. นายณรงค์ ปลั่งพงษ์พันธ์
5. นางสาวน้ำทิพย์ ปลั่งพงษ์พันธ์
6. นางวรรณวิมล ปลั่งพงษ์พันธ์


บริษัท พรีเมี่ยมแมนเนจเมนท์ จำกัด
1. นายเจียเหว่ย เฉา
2. นายณัฐวัชต์ ไชยสมบูรณ์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. แอนด์ เจ. บัส (123)
1. นายพยนต์ ธารณา
2. นางจันทนา โพธิ์สุพรรณ


บริษัท ไพชนะกิจ จำกัด (46)
1. นายผิน ภรรณพาดิพงศ์
2. นายไพชนม์ ภรรณพาดิพงศ์
3. นางมณฑา ภรรณพาดิพงศ์
4. นางสาวนฤมล ชูวัฒนะเดช
5. นายธนสาร ภรรณพาดิพงศ์
6. นางสาวสิริรัตน์ ภรรณพาดิพงศ์


บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จำกัด (139)
1. นายไพศาล ซื่อตรงประเสริฐ
2. นางสมจิตร ซื่อตรงประเสริฐ
3. นายอรรถพล ซื่อตรงประเสริฐ
4. นางสาวดวงฤทัย ซื่อตรงประเสริฐ


บริษัท ไพศิริเดินรถ จำกัด (38)
1. นายผิน ภรรณพาดิพงศ์
2. นายไพชนม์ ภรรณพาดิพงศ์
3. นายธนสาร ภรรณพาดิพงศ์
4. นางสาวสิริรัตน์ ภรรณพาดิพงศ์
5. นางมณฑา ภรรณพาดิพงศ์
6. นางสาวนฤมล ชูวัฒนะเดช


บริษัท ภูมินวชัย จำกัด (167)
1. นายพิเชษฐ กำมัชพล
2. นางอำไพ สายศรีนวล


บริษัท มอเตอร์บัส จำกัด (126)
1. นางสาวยุคล เมธิสริยพงศ์
2. นางสาวฑิราภรณ์ เมธิสริยพงศ์
3. นางสาวสรีวรรณ เมธิสริยพงศ์
4. นายไพเชษฐ์ เมธิสริยพงศ์


บริษัท มายบัส จำกัด (ปอ.64)
1. นายฉัตรมงคล ตั้งศรีสุข


บริษัท ยูเนียนบัสเซอร์วิส จำกัด
1. นายบัณฑิต ลีลานราธิวัฒน์
2. นายพิสิทธิ์ จินดาสมุทร์
3. นายธนกฤษ เผ่าเหลืองทอง
4. นายธีรบุตร เผ่าเหลืองทอง
5. นางสาวรัตนา นริศชาติ
6. นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง


บริษัท รถเมล์ไทย จำกัด (105)
1. นางสาวทลิยา ลครศรี
2. นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรเหมือน


บริษัท รวีโชค จำกัด (44 122)
1. นายชูพงษ์ รุ่งเจริญ
2. นางจินดา วนิชชานนท์
3. นายสุพจน์ รุ่งเจริญ
4. นายวุฒินันท์ รุ่งเจริญ


บริษัท ลาดกระบัง จำกัด (1013)
1. นางสาวคัทลียา ตั้งสง่า
2. นายธวัชชัย ตั้งสง่า
3. นางดวงใจ ตั้งสง่า
4. นางอรนุช วงศ์จินดาเวศย์
5. นายอวยชัย ตั้งสง่า
6. นายบำรุง ตั้งสง่า
7. นางเด่นดวง ทรงศิวิไล


บริษัท ลาดกระบังขนส่ง จำกัด (143 151)
1. นายบรรยงค์ อัมพรตระกูล
2. นายธวัชชัย ตั้งสง่า
3. นางสาวคัทลียา ตั้งสง่า
4. นายอวยชัย ตั้งสง่า
5. นายบำรุง ตั้งสง่า
6. นางเด่นดวง ทรงศิวิไล
7. นางอรนุช วงศ์จินดาเวศย์


บริษัท เลิศสุวรรณเดินรถ จำกัด (28 38 108)
1. นายพงษ์เลิศ สุวรรณจิตร์
2. นางสาวสุวนีย์ สุวรรณจิตร์


บริษัท วังศกาญจน์กิจ จำกัด
1. นายปรีดิ์ วังศกาญจน์
2. นายสิริพรชัย วังศกาญจน์
3. นายพรรษ วังศกาญจน์


บริษัท วิริยะวงศ์รถร่วมบริการ จำกัด (147)
1. นายมนต์ชัย กสิวิริยะวงศ์
2. นางสาวธิติมา กสิวิริยะวงศ์


บริษัท เศรษฐวัฒน์การเดินรถ จำกัด (56)
1. นายธนวัฒน์ ทัศนัยวรพงศ์
2. นางพิมพ์ ทัศนัยวรพงศ์


บริษัท ษารินทร์เซอร์วิส จำกัด (175)
1. นายวิมล มีแสงเงิน


บริษัท ส.พัชรพลรถร่วม จำกัด (81)
1. นายจตุพล กสิวิริยะวงศ์
2. นายโฆสน จันทรโส
3. นายสุรชัย พงษ์ลี้รัตน์
4. นางธัญทิพย์ รัศมีวีรณิชกุล


บริษัท สยามวิศวยนต์ จำกัด (9)
1. นางรวีวรรณ สวยสม
2. นายศิริพงษ์ สวยสม


บริษัท สยามเมล์ จำกัด (1009)
1. นายสงวน ชัยพรประเสริฐ
2. นางสาวประภารัตน์ ชัยพรประเสริฐ


บริษัท สหขนส่งธนบุรี จำกัด
1. นายปรีดิ์ วังศกาญจน์
2. นายสิริพรชัย วังศกาญจน์
3. นายพรรษ วังศกาญจน์
4. นางสาวฐิตารีย์ ถิระเรืองสิทธิ์


บริษัท สหมีชัยขนส่ง จำกัด (92)
1. นายรัฐพล คิ้มแหน


บริษัท สหศรีสุพรรณยานยนต์ จำกัด (98)
1. นางสาวสุขสิริ สันติวงศ์สุขศิริ


บริษัท สหายยนต์ จำกัด
1. นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร
2. นางจินตนา ศรีจินตอังกูร
3. นายกัณฑ์ นีระสิงห์
4. นางสาวจงรักษ์ นีระสิงห์


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันชัยบัส (17)
1. นายสันชัย บรรจงรักษา
2. นายซิมฮ้อ บรรจงรักษา
3. นางสำอางค์ บรรจงรักษา


บริษัท สันติมิตรขนส่ง จำกัด
1. นายบรรพต ศศะภูริ
2. นางสาวดวงกมล ศศะภูริ
3. นายณัฏฐ์ กิตติกุล
4. นายสงบ สนเปี่ยม
5. นายอนันต์ ไหลสกุล
6. นางดุษณี ประภัสสรภิญโญ


บริษัท สาย 25 ร่วมใจ จำกัด
1. นายพงษ์สันต์ จักรสมิทธานนท์


บริษัท สายสนั่น ณ อยุธยา จำกัด (ปอ.44)
1. นางสาววรรณา สุขใจ
2. นายสุรศักดิ์ จงมโนประเสริฐ
3. นางดอกไม้ สายสนั่น ณ อยุธยา


บริษัท สุพรรณยานยนต์ จำกัด (64)
1. นายบรรเจิด ตั้งต่อกิจ


บริษัท แสงศิริขนส่ง จำกัด (25)
1. นายเสวก แสงสว่างสถิตย์
2. นายชัยสิทธิ์ วาดโชชัย


บริษัท หลีกภัยขนส่ง จำกัด (39)
1. นายสมบูรณ์ สินวิรส
2. นายสิริชัย สินวิรส


บริษัท หาญทรานสปอร์ต จำกัด (ปอ.44)
1. นางสาวศิชา พูลมี
2. นายสุทัศน์ วิมลไชยจิต


บริษัท อ่องบางน้อยยานยนต์ จำกัด (81)
1. นางพเยาว์ อ่องบางน้อย
2. นายมนต์ชัย อ่องบางน้อย
3. นายสังเวียน อ่องบางน้อย
4. นายประเสริฐ อ่องบางน้อย


บริษัท ออนชอร์ทรานสปอร์ตเซอร์วิสเซส จำกัด (40)
1. นางรภัทภร คงภัสชลาลัย


บริษัท อาร์ ที ทรานสปอร์ต จำกัด (35)
1. นายพิภพ ธรรมวงษานันท์


บริษัท อำไพรุ่งโรจน์ จำกัด (120)
1. นายสมคิด อาแวมินิบัส


บริษัท กิจประพล จำกัด (40)
1. นายบุญชัย แก้วประเสริฐวงศ์


บริษัท เกลียวเวิลด์ จำกัด
1. นางสุจินดา เชิดชัย
2. นางสาวกฤตินี เชิดชัย


บริษัท แกรนด์ซิตี้บัส จำกัด
1. นายศิริวัฒน์ หอจิตศิริยานนท์


บริษัท ขุมทองทัวร์ จำกัด
1. นายบรรยงค์ อัมพรตระกูล
2. นายบารมี อัมพรตระกูล


บริษัท เจริญบัส จำกัด
1. นายสมชาย โฉมฉาย
2. นายสิฐิ์กมล ทองงาม


บริษัท ฉมาพันธ์การเดินรถ จำกัด
1. นายสมาน ท้วมวงษ์
2. นางสาวรุ่งรวี ท้วมวงษ์

บริษัท โชคดีบริการเดินรถ จำกัด (77)
1. นายวัชรพงษ์ รังค์สุข


บริษัท ซี.ที.วิเศษทรานสปอร์ต จำกัด (27)
1. นางอรัญญา รอตประเสริฐ
2. นางวีณา ซันประสิทธิ์


บริษัท ทเวนตี้บัส จำกัด
1. นายมุข พิชยมงคล
2. นายกำพล ล้อวัฒนากุล


บริษัท ทีบัสทรานสปอร์ต จำกัด
1. นายธนวัฒน์ สุวรรณสุข


บริษัท เทพประทานพรทรานสปอร์ต จำกัด
1. นางวัลลีย์ บุญมัธยะ
2. นายศุภกร บุญมัธยะ


บริษัท ธัญนันท์กรุ๊ป จำกัด
1. นายสมเกียรติ วิทยวัตรเจริญ
2. นายประดิษฐ์ มณีศร


บริษัท น้อทโอเวอร์ จำกัด (77)
1. นายจักรกฤษณ์ จิตรเสรีพงศ์


บริษัท เนื้อทองทรานสปอร์ต จำกัด
1. นางเนื้อทอง ศรีสว่าง
2. นายเอกสิทธิ์ เดชเกศรินทร์
3. นางจริยา อัมพรพรรดิ์


บริษัท บริการเดินรถสยาม จำกัด
1. นางสาวสุวิศา ศรีวิภาค


บริษัท บางกอกบัส จำกัด (40)
1. นายณัฐวัชต์ ไชยสมบูรณ์


บริษัท บ้านทองบัส จำกัด
1. พันตำรวจเอกบัญญัติ โฉมวงศ์


บริษัท บ้านโป่งบัสบอดี้ จำกัด
1. นายอุทัย เสียงแจ่ม


บริษัท บีเอ็นจีวี โลจิสติกส์ จำกัด (ปอ.97)
1. นายยิ่งยศ รังคดิลก
2. นายวีระชัย กาญจนวณิชย์


บริษัท พชรบัส จำกัด
1. นายสมชัย ตั้งปวิทยา
2. นายวรกร จิตราสุวัฒนากร


บริษัท เพชรรื่นวัฒนาร่วมเดินรถ จำกัด (12)
1. นางสาวรำพวน เพ็ชรรื่น


บริษัท มหาชนยานยนต์ จำกัด
1. นางดวงตะวัน บุญโพธิ์ทอง


บริษัท มิตรขนส่งมวลชน จำกัด
1. นางจริยา มีทิพย์


บริษัท มินิบัสไทยสายสิบเอ็ด จำกัด
1. นายวีระ ซอเซ็น
2. นายคำสิงห์ สุขปื้อ


บริษัท ยูทีบีทรานสปอร์ต จำกัด
1. นางสาวหทัยรัตน ธนชาติ
2. นางอุมากร ธนชาติ


บริษัท รูธ 45 จำกัด
1. นางสาวณธันย์ธร วงษ์บัณฑิตเจริญ
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ ศุภเลิศธนพงศ์
3. นางปาริชาติ อรรณพวรรณ
4. นางสาวจรรยาภรณ์ พัฒนศิริชัย


บริษัท วินวินเอ็นจีวี จำกัด
1. นางสาวปัทมาวดี โพธสุธน


บริษัท ศรีสวัสดิ์ยนต์กิจ จำกัด
1. นายชยพล พรวณิชกิจ
2. นางนัทธมน พรวณิชกิจ


บริษัท สมาร์ทวิฮิเคิลเซนเตอร์ จำกัด (71)
1. นายยงยุทธ์ ทองทับ


บริษัท สยามบัส จำกัด (14)
1 . นายกิตติ วีรกิจการ
2. นางสุมารัช วีรธนะกิจ
3. นายพสุชา วีรกิจการ


บริษัท สหายตั้งใจพัฒนาบัส จำกัด
1. นายสถิตย์ ศรีสมเขียว


บริษัท อิทธิกรและเพื่อนทรานสปอร์ต จำกัด
1. นายสุชาติ พงษ์สุขเวชกุล
2. นายสมศักดิ์ เลิศพัฒนศักดิ์
3. นางสาวเล็ก แซ่ลิ้ม


บริษัท เฮงธงบัส จำกัด
1. นายปุณณวิชณ์ ชัยศรีรัมย์