รายงานรายละเอียดผลการศึกษาโครงการ
โครงการศึกษาแนวทางการจัดหารถโดยสารระบบไฟฟ้า จำนวน 200 คัน


(ฉบับสมบูรณ์)เจ้าของโครงการ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ผู้ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ตีพิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2559

ดาวน์โหลด
http://www.bmta.co.th/sites/default/files/files/draft-tor/elmraayngaan.pdf