+ ตอบกลับกระทู้
#1 - 1
จาก 1 โพส

กระทู้: โครงการปรับปรุงสภาพรถ พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปอ.ยูโรทู HINO

Hybrid View

 1. #1
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,767
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,633 ครั้ง ใน 6,276 โพส

  BMTA3 โครงการปรับปรุงสภาพรถ พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา ปอ.ยูโรทู HINO

  ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการ  ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถ พร้อมซ่อมแซมและบํารุงรักษา
  รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จํานวน 323 คัน (อายุสัญญา 5 ปี) โดยวิธีคัดเลือก


  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  ข้อ 74 (1) กําหนดให้จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด

  ดังนั้น องค์การจึงมีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่องค์การกําหนด ก่อนที่จะจัดทําหนังสือเชิญชวนให้เข้ามายื่นข้อเสนอ โดยวิธีคัดเลือก
  โดยผู้ประกอบการที่สนใจต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

  1. มีความสามารถตามกฎหมาย

  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

  7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV

  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  10. ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e–GP) ของกรมบัญชีกลาง

  11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e – GP ) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

  12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

  13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  ผู้สนใจต้องจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
  การว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา
  รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 323 คัน (อายุสัญญา 5 ปี) โดยวิธีคัดเลือก
  ถึงประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก (คุณพนิดา ทองสุข)
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น.


  โดยต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ

  2. สำเนาหนังสือรับรองผลงานการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศหรือต่างประเทศ

  3. หนังสือรับรองตนเอง ตามคุณสมบัติเบื้องต้นในข้อ 1-13


  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม คุณนพพร มีวงษ์สม
  ทางโทรศัพท์หมายเลข 081-696-6118 ในวันและเวลาราชการ
  http://www.bmta.co.th/sites/default/files/files/procurement/middle-price/prakaas_echiychwnphuuprakbkaarthiimiikhunsmbatitrngtaamenguuenaikhthiingkhkaarkamhnd.pdf

 2. 1 คนถูกใจสิ่งนี้

+ ตอบกลับกระทู้

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด