พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 35ก
หน้า 30-31 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/035/T_0030.PDF