ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 996 (พ.ศ. 2539)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 62ง
หน้า 126 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2539

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/062/126.PDF