ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 2117 (พ.ศ. 2564)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 85 ง
หน้า 26-29 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/085/T_0026.PDF