ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 2204 (พ.ศ. 2564)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 4 ง
หน้า 95-100 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/D/004/T_0095.PDF