+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 3/4 หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 ล่าสุดล่าสุด
#31 - 45
จาก 57 โพส

กระทู้: [รวม TOR / ประกาศ] โครงการว่าจ้างซ่อมแซม / เหมาซ่อม และบำรุงรักษารถโดยสาร ของ ขสมก.

 1. #31
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  787
  ถูกใจ
  1,774
  โพสถูกใจ 866 ครั้ง ใน 336 โพส
  ไม่มีรถ MITSUBISHI บ้างเหรอ ครับ เขต 2 4 8

 2. #32
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  ที่อยู่
  Chatuchak
  โพส
  1,201
  ถูกใจ
  815
  โพสถูกใจ 5,701 ครั้ง ใน 733 โพส
  ^
  ^
  ^
  มิตซู ได้บริษัทรับซ่อมไปแล้วนิครับ

 3. #33
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,687
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,598 ครั้ง ใน 6,271 โพส
  คราวนี้มีรถเบนซ์พ่วงมาเพื่มครับ

  ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารประจำทาง


  ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)มีความประสงค์จะให้เอกชนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารประจำทาง มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ดังนี้

  1. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อเบ็นซ์รุ่น 1617 จำนวน 222 คัน

  2. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ NGVยี่ห้อ เบ็นซ์ จำนวน 37 คัน

  3. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อเบ็นซ์ รุ่น ยูโรทู จำนวน 31 คัน

  4. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อแดวู รุ่น ยูโรทู จำนวน 11 คัน

  5. รถโดยสารประจำทางพ่วงปรับอากาศยี่ห้อเบ็นซ์ จำนวน 51 คัน  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศดังกล่าว

  2. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ามูลค่าของงานที่ยื่นข้อเสนอ (เมื่อเทียบกับราคาค่าจ้างอัตราเดิมขององค์การ) และชำระเต็มมูลค่าโดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรอง

  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศครั้งนี้

  5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  6. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารไม่น้อยกว่า 100 คัน จากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน หรือนิติบุคคล ที่เชื่อถือได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  7. ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีความพร้อมในการดำเนินการได้ภายในเวลาอันสมควร


  การยื่นข้อเสนอ

  การยื่นข้อเสนอในข้อ1-5 ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอในข้อหนึ่งข้อใด หรือรายการหนึ่งรายการใดก็ได้ หรือมีข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการชำระค่าซ่อมรถโดยสาร หรือมีข้อเสนออื่นใดที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายโดยกำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปในวันเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาทำการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโทรศัพท์ 0 2246 0974


  ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2554
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=153

 4. 4 คนถูกใจสิ่งนี้


 5. #34
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,687
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,598 ครั้ง ใน 6,271 โพส
  ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษารถโดยสาร


  ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีความประสงค์จะให้เอกชนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารประจำทางมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ดังนี้

  1. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อ ฮีโน่ รุ่น ยูโรทู จำนวน 125 คัน

  2. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น ยูโรทู จำนวน 125 คัน  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศดังกล่าว

  2. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ามูลค่าของงานที่ยื่นข้อเสนอ (เมื่อเทียบกับราคาค่าจ้างอัตราเดิมขององค์การ) และชำระเต็มมูลค่าโดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรอง

  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศครั้งนี้

  5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  6. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารไม่น้อยกว่า 100 คัน จากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนหรือนิติบุคคล ที่เชื่อถือได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  7. ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีความพร้อมในการดำเนินการได้ภายในเวลาอันสมควร


  การซ่อมบำรุง

  1. บริษัทจะต้องสำรองอะไหล่ในการซ่อมให้เพียงพอตลอดอายุสัญญา และต้องเป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

  2. บริษัทจะต้องจัดหาน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ น้ำมันเพลา น้ำมันเบรค วัสดุและสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ในการซ่อมให้ถูกต้องตามข้อกำหนดรายการของรถโดยสารตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

  3. บริษัทจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการซ่อมให้เหมาะสม และเพียงพอกับจำนวนรถที่จะต้องซ่อมบำรุง


  บทปรับ

  1. กรณีองค์การผิดชำระค่าเหมาซ่อมล่าช้ากว่ากำหนดองค์การจะชำระดอกเบี้ยในอัตรา MLR+0.75 ของธนาคารกรุงไทย

  2. กรณีบริษัทส่งมอบรถโดยสารประจำวันให้องค์การได้น้อยกว่า 85% ของจำนวนรถทั้งหมด บริษัทจะต้องชำระค่าปรับของรถที่ส่งมอบไม่ได้ในอัตราคันละ 1,500.-บาท/วัน


  การยื่นข้อเสนอ

  การยื่นข้อเสนอในข้อ 1-2 ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอในข้อหนึ่งข้อใด หรือรายการหนึ่งรายการใดก็ได้ หรือมีข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการชำระค่าซ่อมรถโดยสาร หรือมีข้อเสนออื่นใดที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2246 0974


  ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2554
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=157

 6. #35
  สมัครเมื่อ
  Nov 2010
  โพส
  1,258
  ถูกใจ
  1,883
  โพสถูกใจ 3,356 ครั้ง ใน 732 โพส
  อ่าวทำไม รุ่น 45,56 ถึงประกาศหาคนซ่อมใหม่??

  1-55004,1-55008,1-55009,1-55176,1-55177,1-55178,1-55179,1-55180,1-55181,1-55182,1-55183,1-55195
  1-3032,1-3041,1-3050,1-3051,1-3055,1-3063,1-3081,1-3085,1-3094,1-3097

 7. #36
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,687
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,598 ครั้ง ใน 6,271 โพส
  สัญญาเดิมคงใกล้ครบแล้วมั้งครับ (10 ปีพอดี)

 8. #37
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  ที่อยู่
  อู่หมอชิต
  โพส
  1,022
  ถูกใจ
  4,250
  โพสถูกใจ 636 ครั้ง ใน 352 โพส
  ผมว่า ยังไง ช่างฮีโน่ กะ อีชูชุ ต้องเข้ามาเสนออยู่ดี - -(รถเค้าทั้งนั้นเลย)
  สาย 36 ห้วยขวาง - สี่พระยา เเละ สีพระยา - อนุสาวรีย์ชัยฯ คันเเรกออก 4.30น. คันสุดท้ายออก 23.10น.

  สาย 204 ห้วยขวาง - สุทธิสาร - ดินแดง - ท่าน้ำราชวงศ์ คันแรกออก 4.15น. คันสุดท้ายออก 23.00น.

 9. 1 คนถูกใจสิ่งนี้


 10. #38
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,687
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,598 ครั้ง ใน 6,271 โพส
  อันนี้ของ ปอ.เบนซ์ครีมน้ำเงินครับ

  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=159

 11. #39
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  252
  ถูกใจ
  108
  โพสถูกใจ 286 ครั้ง ใน 84 โพส
  สัญญามีบทปรับ แต่ทำไมไม่ปรับ บ. ธนบุรีเรื่องค้างซ่อมเบนซ์กับแดวู, ไม่มีอะไหล่ซ่อมละครับเนี่ย

  หรือฉบับเก่าๆ ไม่มี พอมีเหตุการณ์แบบ บ. ธนบุรี ฉบับหลังๆ เลยใส่มาขู่ไว้เลย

 12. #40
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,687
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,598 ครั้ง ใน 6,271 โพส
  ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษารถโดยสารประจำทาง


  ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีความประสงค์จะให้เอกชนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารประจำทาง มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ดังนี้

  1. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อ เบนซ์ รุ่น ยูโรทู จำนวน 359 คัน

  2. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ยี่ห้อ แดวู รุ่น ยูโรทู จำนวน 236 คัน  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศดังกล่าว

  2. ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ามูลค่าของงานที่ยื่นข้อเสนอ (เมื่อเทียบกับราคาค่าจ้างอัตราเดิมขององค์การ) และชำระเต็มมูลค่าโดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรอง

  3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศครั้งนี้

  5. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  6. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารไม่น้อยกว่า 100 คัน จากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนหรือนิติบุคคล ที่เชื่อถือได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  7. ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีความพร้อมในการดำเนินการได้ภายในเวลาอันสมควร


  การยื่นข้อเสนอ

  การยื่นข้อเสนอในข้อ 1-2 ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอในข้อหนึ่งข้อใด หรือรายการหนึ่งรายการใดก็ได้ หรือมีข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการชำระค่าซ่อมรถโดยสาร หรือมีข้อเสนออื่นใดที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย โดยกำหนดยื่นข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2246 0974


  ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2554
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  http://www.bmta.co.th/th/news_detail.php?id=162

 13. #41
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,687
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,598 ครั้ง ใน 6,271 โพส
  16 ธันวาคม 2554

  ร่าง TOR
  โครงการว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู
  ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น RU 1 JSLL และยี่ห้ออีซูซุ รุ่น LV423R
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


  (เป็นการนำเสนอร่าง TOR เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์เท่านั้น)

  รายละเอียด
  http://www.bmta.co.th/th/auction_detail.php?id=429


  ลิงค์ไฟล์ PDF
  http://www.bmta.co.th/upload/auction/tor-but-bu-54.pdf

 14. #42
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,687
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,598 ครั้ง ใน 6,271 โพส
  16 ธันวาคม 2554

  ร่าง TOR
  โครงการว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู
  ยี่ห้อ เบ็นซ์ รุ่น OHL1829 และยี่ห้อ แดวู รุ่น BH115L
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


  (เป็นการนำเสนอร่าง TOR เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์เท่านั้น)

  รายละเอียด
  http://www.bmta.co.th/th/auction_detail.php?id=430


  ลิงค์ไฟล์ PDF
  http://www.bmta.co.th/upload/auction/tor_benz_daewoo(2).pdf

 15. 1 คนถูกใจสิ่งนี้


 16. #43
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,687
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,598 ครั้ง ใน 6,271 โพส
  6 มกราคม 2555

  ร่าง TOR
  โครงการจัดหาบริษัทเหมาซ่อมรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (CNG)
  ยี่ห้อ MAN จำนวน 25 คัน
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


  (เป็นการนำเสนอร่าง TOR เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์เท่านั้น)

  รายละเอียด
  http://www.bmta.co.th/th/auction_detail.php?id=437


  ลิงค์ไฟล์ PDF
  http://www.bmta.co.th/upload/auction/tor-man-cng-25-54(1).pdf

 17. #44
  สมัครเมื่อ
  Dec 2010
  โพส
  1,285
  ถูกใจ
  5,737
  โพสถูกใจ 1,723 ครั้ง ใน 567 โพส
  ^
  ^
  เอกสารมีเฟล >> บานโปรงบัสบอดี้ - -
  T.B.S. = Tanachai Bus Service

 18. #45
  สมัครเมื่อ
  Oct 2010
  โพส
  10,687
  ถูกใจ
  7,937
  โพสถูกใจ 22,598 ครั้ง ใน 6,271 โพส
  24 มกราคม 2555

  ประกวดราคา
  โครงการว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู
  ยี่ห้อ เบ็นซ์ และยี่ห้อ แดวู
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


  รับเอกสาร 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2555
  ยื่นซอง/เปิดซอง 9 ก.พ. 2555
  รายละเอียด
  http://www.bmta.co.th/th/auction_detail.php?id=448


  ลิงค์ไฟล์ PDF
  http://www.bmta.co.th/upload/auction/a_02_55.pdf
+ ตอบกลับกระทู้
หน้า 3/4 หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 ล่าสุดล่าสุด

กฎการโพสข้อความ

 • ท่าน ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสได้
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด