ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 95 ง
หน้า 53-56 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/095/53.PDF