ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 11 ง
หน้า 155 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/011/155.PDF