ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 7 ง
หน้า 160 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/007/160.PDF