ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 13 ง
หน้า 183 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00138826.PDF