ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนที่ 51 ง
หน้า 158 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0D/00145471.PDF