พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
พ.ศ.2519

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 103
ฉบับพิเศษ หน้า 3-21 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2519

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/103/3.PDF