ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
พ.ศ.2551


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 และตามมติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 27/2551 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 จึงให้ออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2551”


ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 7 และข้อ 11 แห่งระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ. 2550 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 7 การจัดทำสัญญาให้ดำเนินการหลังจากได้รับอนุมัติจากองค์การ การชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ชำระในวันทำสัญญา เว้นแต่วันที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น การยื่นคำขอบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11 ให้ยื่นนับแต่วันทำสัญญา
ข้อ 11 รถโดยสารที่เข้าร่วมเดินรถกับองค์การ ต้องจัดทำประกันภัยไม่ต่ำกว่าประเภท 3 วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่องค์การกำหนด

การจัดทำประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ และองค์การเป็นผู้ประสานงานในการจัดทำประกันภัย โดยผู้ประกอบการเป็นผู้รับภาระค่าประกันภัย

ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 96ง
หน้า 47 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551