ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 102 ง
หน้า 270-272 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/102/270.PDF