ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 23 ง
หน้า 209-213 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/D/023/209.PDF