ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 1933 (พ.ศ. 2552)

กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารฯ
สายที่ 51 ปากเกร็ด - บางโพ - สนามหลวง เป็น ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร - บางโพ - สนามหลวง
โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้


สายที่ 51 ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร - บางโพ - สนามหลวง
จากศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ไปสนามหลวง
เริ่มต้นจากศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ไปตามซอยแจ้งวัฒนะ 7 แยกขวาไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนงามวงศ์วาน แยกซ้ายไปตามถนนติวานนท์ แยกซ้ายไปตามถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แยกขวาไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 2 แยกซ้ายไปตามถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนสามเสน ถนนจักรพงศ์ แยกขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า แยกซ้ายไปตามถนนพระอาทิตย์ แยกซ้ายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนหน้าพระธาตุ จนสุดเส้นทางที่สนามหลวง

จากสนามหลวง ไปศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร
เริ่มต้นจากสนามหลวง ไปตามถนนหน้าพระธาตุ แยกซ้ายไปตามถนนหน้าพระลาน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน แยกซ้ายไปตามถนนราชินี แยกขวาไปตามถนนพระอาทิตย์ แยกขวาไปตามถนนพระสุเมรุ แยกซ้ายไปตามถนนสามเสน แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 75 ง
หน้า 247-248 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552