ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 1958 (พ.ศ. 2552)

กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารฯ
สายที่ 556 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน) เป็น สายที่ ต.126 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน)
โดยให้ใช้รายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้


สายที่ ต.126 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน)
เริ่มต้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปตามทางพิเศษระหว่างเมือง (กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่) ไปตามทางพิเศษศรีรัช ลงทางพิเศษที่ด่านพหลโยธิน ไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนราชวิถี แยกซ้ายไปตามถนนสวรรคโลก แยกขวาไปตามถนนหลานหลวง ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี ไปสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ตลิ่งชัน)


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 137 ง
หน้า 285 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552