ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ฉบับที่ 2001 (พ.ศ. 2553)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 198 ง
หน้า 198 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553