| Home | Search | Bus Maps | Login |


ประเภทรถโดยสารประจำทาง จำแนกรายละเอียดของแต่ละประเภทออกเป็น

ibusbus

สัญลักษณ์ ชื่อประเภท ลักษณะ สีตัวถัง สีคาด ค่าโดยสารขั้นต่ำ ค่าโดยสารไม่เกิน สังกัด
(ขสมก.) ธรรมดาขาวฟ้า พัดลม ขาวฟ้า เขียว 7.50 7.50 ขสมก.
(ขสมก.) ธรรมดาครีมแดง ร้อน ครีมแดง เขียว 8.00 8.00 ขสมก.
(ขสมก.) ธรรมดาครีมแดง ขึ้นทางด่วน ร้อน ครีมแดง เขียว 6.50 8.50 ขสมก.
(ขสมก.) ปอ.ครีมน้ำเงิน ปรับอากาศ ครีมน้ำเงิน เขียว 10.00 18.00 ขสมก.
(ขสมก.) ปอ.ยูโรทูสีส้ม ปรับอากาศ ส้ม ส้ม 11.00 23.00 ขสมก.
(ขสมก.) ปอ.ยูโรทูสีส้ม เชื่อมต่อท่าอากาศยานดอนเมือง (Airport Bus) ปรับอากาศ ส้ม ส้ม 30.00 30.00 ขสมก.
(ขสมก.) ปอ.ยูโรทูสีส้ม เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับอากาศ ส้ม ส้ม 11.00 33.00 ขสมก.
(ขสมก.) ปอ.สีขาวเขียว ใช้ก๊าซ CNG ปรับอากาศ ขาว เขียวน้ำเงิน 11.00 23.00 ขสมก.
(รถมินิบัส) ธรรมดาสีส้ม พัดลม ส้ม - 9.00 9.00 รถมินิบัส
(รถมินิบัส) ปอ.สีเหลือง ปรับอากาศ เหลือง - 13.00 13.00 รถมินิบัส
(รถร่วมบริการ) ธรรมดาขาวฟ้า พัดลม ขาวฟ้า เหลือง 9.00 9.00 รถร่วมบริการ
(รถร่วมบริการ) ธรรมดาครีมแดง ร้อน ครีมแดง เหลือง 8.00 8.00 รถร่วมบริการ
(รถร่วมบริการ) ธรรมดาชมพู พัดลม ชมพู น้ำตาล 9.00 9.00 รถร่วมบริการ
(รถร่วมบริการ) ปอ.ครีมน้ำเงิน ปรับอากาศ ครีมน้ำเงิน เหลือง 10.00 18.00 รถร่วมบริการ
(รถร่วมบริการ) ปอ.ยูโรทูสีฟ้า ปรับอากาศ ฟ้า เหลือง 12.00 24.00 รถร่วมบริการ
(รถร่วมบริการ) ปอ.สีเหลือง ปรับอากาศ เหลือง น้ำตาล 12.00 24.00 รถร่วมบริการ
(เอกชน) ปอ.สายไหม สาย 1009 ปรับอากาศ ฟ้า ชมพู 12.00 24.00 เอกชน
(เอกชน) ปอ.สีเหลือง เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับอากาศ เหลือง น้ำตาล 13.00 35.00 เอกชน
(เอกชน) ลาดกระบัง สาย 1013 ร้อน ขาว แดง 9.00 9.00 เอกชน
(เอกชน) ลาดกระบัง สาย 1013 ปรับอากาศ ปรับอากาศ ขาว แดง 11.00 19.00 เอกชน
รถตู้ ปรับอากาศ ขาว ม่วง 0.00 0.00 เอกชน
รถรับ-ส่ง เมกาบางนา ปรับอากาศ ขาว 0.00 0.00 -
รถสองแถว สีขาวคาดแดง ร้อน ขาว แดง 0.00 0.00 รถหมวด 4
รถสองแถว สีฟ้า ร้อน ฟ้า 0.00 0.00 รถหมวด 4
รถสองแถว สีแดง ร้อน แดง 0.00 0.00 รถหมวด 4
รถเวียนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับอากาศ ขาว 0.00 0.00 -