| Home | Search | Bus Maps | Login |

คำแนะนำการรายงานข้อผิดพลาด แบ่งประเภทการรายงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) รายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง / ไม่อัพเดต

>> ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเส้นทางหรือป้ายหยุดรถ รายละเอียดการให้บริการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป

(2) รายงานระบบทำงานผิดพลาด / พบข้อบกพร่อง

>> การแสดงผลการตอบสนองของระบบมีข้อผิดพลาด พบข้อบกพร่องของระบบ หรือระบบทำงานช้าจนเกินไป

รายงานข้อผิดพลาด

ประเภท : ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ไม่อัพเดต ระบบทำงานผิดพลาด
หัวเรื่อง : *
ชื่อ : *
IP Address :
Email : *
เนื้อหา : *
รหัสภาพ : captcha 
ยืนยันภาพ :